PRIVACY VERKLARING gebak van BLIJ
gebak van BLIJ gevestigd en kantoorhoudende te Zeist (3704 A X) aan de Griftlaan 9, hierna te noemen “gebak van BLIJ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. gebak van BLIJ verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert gebak van BLIJ u over de manier waarop gebak van BLIJ uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door gebak van BLIJ worden aangeboden op www.gebakvanblij.nl.Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan1. Bestelling

Voor uw bestelling heeft gebak van BLIJ uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. gebak van BLIJ verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.gebakvanblij.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft gebak van BLIJ uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als gebak van BLIJ dat doet.


2. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
gebak van BLIJ gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt gebak van BLIJ uw gegevens als vermeld onder 1.1 aan de overheid. Ook kan gebak van BLIJ uw gegevens als vermeld onder 1.1 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.


3. Andere doeleinden
Tot slot kan gebak van BLIJ uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden


1. gebak van BLIJ geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door gebak van BLIJ voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden gebak van BLIJ een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) gebak van BLIJ op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. gebak van BLIJ maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die gebak van BLIJ ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar bestellingen@gebakvanblij.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Aansprakelijkheid gebak van BLIJ

1. gebak van BLIJ heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die gebak van BLIJ verwerkt ten behoeve van www.gebakvanblij.nl. gebak van BLIJ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn

1. gebak van BLIJ bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.gebakvanblij.nl, tenzij gebak van BLIJ op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

1. gebak van BLIJ behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.gebakvanblij.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.gebakvanblij.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.gebakvanblij.nl in de gaten. De huidige
Privacy Verklaring is bijgewerkt op 05-11-2019.